ඔබත් නිවීම සොයන්නෙක්ද?

ඔබත් නිවීම සොයන්නෙක්ද? නිවීම ඇත්තේ සෙවීම තුල නොව නිවීම තුලය !
”ඔබේ ජීවිතය තුල සැගවුනු මංගල කරුණු”
ගාථාව
අසේවනා ච බාලානං
පණ්ඩිතානං ච සේවනා

 

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස !!!

වාසනාවන්ත පිංවත්නි

ඔබගේ උත්පත්තියේ වටිනාකම ඔබ තවම නොදන්නවා වෙන්නට පුලූවන. ඔබට ප‍්‍රශ්න ගැටලූ ඇති නුමුත් එයට හේතුව තවම නොදන්නවා වෙන්නට පුලූවන. එම ප‍්‍රශ්ණ ගැටලූ හැම එකකටම උත්තරය ඔබතුලමය යැයි කීවොත් එයට එකගද?

අසේවනාච බාලානං යන පාලි පාඨයේ අර්ථය බාලයෝ ඇසුරු නොකරන්නැයි අප දැන සිටියා. බාලයෝ නම් අසත්පුරුෂ වැඩ කරන, මිනිසුන්ට කරදර කරන, ගුණධර්ම නැති අය කියා අපි සිතනවා. බාලයෝ මොවුන් නම් ගෞතම බුදුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම ඇසුරු කලේ මොවුන් නොවේද? ආර්්‍ය උත්තමයෝ බවට පත් උනේ රහතන් වහන්සේලා නොව ඒ කියන බාලයෝ නම් මේ කියන ධර්මය ලෞකික එකක් නොව ලෝකෝත්තර එකකි.

පිංවත්නි මේ කියන බාලයා සිටින්නේ භාහිර ලෝකයේ නොව තමාගේම භබයක් පමණ උස තිබෙන තමාගේම කය තුලය. අපේම ඇස අපගේ බාලයාය. අපි භාහිර ලෝකය දෙස ලෝභයෙන් දකින විට දැන් එම ලෝභය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට ඇස බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකය දෙස ද්වේශයෙන් දකින විට දැන් එම ද්වේශය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට ඇස බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකය දෙස මෝහයෙන් දකින විට දැන් එම මෝහය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට ඇස බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකය දෙස රාගයෙන් දකින විට දැන් එම රාගය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට ඇස බාලයා බවට පතවි අමාරය.

පණ්ඩිතයා සිටින්නේත් අප තුලමය. මෙසේ ලෝභයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් දකින ඇස අලෝභ අද්වේශ අමෝහයෙන් දකින්නට දක්‍ෂ වන විට එම නිකෙලෙස්තුලින් පණ්ඩිතයා ඇසුරු වන්නේය. මෙතෙක් ඔබ ඔබට බාලයෙක් උනානම් මේ මොහොතේ සිට ඔබ ඔබට පණ්ඩිතයෙක් වන්න.
අපි භාහිර ලෝකයෙ සබ්ද ලෝභයෙන් අසන විට දැන් එම ලෝභය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කන බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයෙ සබ්ද ද්වේශයෙන් අසින විට දැන් එම ද්වේශය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කන බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකය සබ්ද මෝහයෙන් අසන විට දැන් එම මෝහය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කන බාලයා බවට පතවි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයෙ සබ්ද රාගයෙන් අසන විට දැන් එම රාගය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කන බාලයා බවට පත්වි අමාරය.

පණ්ඩිතයා සිටින්නේත් අප තුලමය. මෙසේ ලෝභයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් අසන කන අලෝභ අද්වේශ අමෝහයෙන් අසන්නට දක්‍ෂ වන විට එම නිකෙලෙස්තුලින් පණ්ඩිතයා ඇසුරු වන්නේය. මෙතෙක් ඔබට ඔබ බාලයෙක් උනානම් මේ මොහොතේ සිට ඔබ ඔබට පණ්ඩිතයෙක් වන්න.

අපි භාහිර ලෝකයේ රස ලෝභයෙන් විදින විට දැන් එම ලෝභය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට දිව බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ රස ද්වේශයෙන් විදින විට දැන් එම ද්වේශය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට දිව බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ රස මෝහයෙන් විදින විට දැන් එම මෝහය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට දිව බාලයා බවට පතවි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ රස රාගයෙන් විදින විට දැන් එම රාගය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට දිව බාලයා බවට පත්වි අමාරය.

පණ්ඩිතයා සිටින්නේත් අප තුලමය. මෙසේ ලෝභයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් රස විදින දිව අලෝභ අද්වේශ අමෝහයෙන් විදින්නට දක්‍ෂ වන විට එම නිකෙලෙස්තුලින් පණ්ඩිතයා ඇසුරු වන්නේය. මෙතෙක් ඔබට ඔබ බාලයෙක් උනානම් මේ මොහොතේ සිට ඔබ ඔබට පණ්ඩිතයෙක් වන්න.

අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට ලෝභයෙන් ඇසිරෙමු නම් එම ලෝභය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කය බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට ද්වේශයෙන් ඇසිරෙමු නම් එම ද්වේශය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කය බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට මෝහයෙන් ඇසිරෙමු නම් එම මෝහය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කය බාලයා බවට පතවි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට රාගයෙන් ඇසිරෙමු නම් එම රාගය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට කය බාලයා බවට පත්වි අමාරය.

පණ්ඩිතයා සිටින්නේත් අප තුලමය. මෙසේ ලෝභයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් ඇසිරෙන කය අලෝභ අද්වේශ අමෝහයෙන් ඇසිරෙන්නට දක්‍ෂ වන විට එම නිකෙලෙස්තුලින් පණ්ඩිතයා ඇසුරු වන්නේය. මෙතෙක් ඔබට ඔබ බාලයෙක් උනානම් මේ මොහොතේ සිට ඔබ ඔබට පණ්ඩිතයෙක් වන්න.

අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට ලෝභයෙන් සිතමු නම් එම ලෝභය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට සිත බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට ද්වේශයෙන් සිතමු නම් එම ද්වේශය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට සිත බාලයා බවට පත්වි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට මෝහයෙන් සිතමු නම් එම මෝහය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට සිත බාලයා බවට පතවි අමාරය. අපි භාහිර ලෝකයේ ජීවත් වනවිට රාගයෙන් සිතමු නම් එම රාගය තුලින් දුක හට ගන්නාවිට සිත බාලයා බවට පත්වි අමාරය.

පණ්ඩිතයා සිටින්නේත් අප තුලමය. මෙසේ ලෝභයෙන් ද්වේශයෙන් මෝහයෙන් සිතන සිත අලෝභ අද්වේශ අමෝහයෙන් සිතන්නට දක්‍ෂ වන විට එම නිකෙලෙස්තුලින් පණ්ඩිතයා ඇසුරු වන්නේය. මෙතෙක් ඔබට ඔබ බාලයෙක් උනානම් මේ මොහොතේ සිට ඔබ ඔබට පණ්ඩිතයෙක් වන්න.

පිංවත්නි අප තුල පවතින කෙලෙස් ස්වභාවය බාලයා වන්නේය. අප තුල පවතින නිකලෙස් ස්වභාවය පණ්ඩිතයා වන්නේය. අද වර්තමානයේ සෑම ප‍්‍රශ්ණයකටම මුල ලෝභ ද්වේශ මොහ හා රාග නම් ලෝකයේ සෑම ප‍්‍රශ්ණයකටම උත්තරය අලෝභ අද්වේශ අමෝහ වැඩිම මිස වෙන යමක් ඇද්ද? පුද්ගලිකව ඔබේ සියලූ ප‍්‍රශ්න ගැටලූ ලැයිස්තු කොට බලන්න. එවිට සියල්ලම මේ කියන ලෝභ ද්වේශ මෝහ හා රාග වලට අන්තර්ගත බව ඔබම පිලිගන්නේය.
අපි අපේ ජීවිතවල පුරුදු පුහුණු කරන්නේ ප‍්‍රශ්ණ වැඩි වන පැත්තක් මිස අඩු වෙන පැත්තක් නොවේය.ගෞතම තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වන මාර්ගය තුල සියලූ සත්ත්වයෝ නිවෙනු නිසැකය. එම මාර්ගය නම් සලායතන තුලින් ආර්්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඞීමය. සෑම චෙතනාවකටම කර්මයක් සැකසෙනවා නම් එම කර්මය කුෂල් උවත් අකුසල් උවත් නිර්මාණය වන්නේ සලායතනතුලින් නම් නිවැරදි කල යුත්තේ සලායතනමය. සලායතන නොමැතිව කර්මයක් නිර්මාණය වන්නේ වත් ඉපදීමක් හට ගන්නේවත නැත යනු සත්‍යයි.

ප‍්‍රශ්ණ සදහා විමසන්න. niwandakimu0@gmail.com

දේශනා සදහා. www.youtube.com\niwandakimu

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලට සමවදිමු - 2

×

×
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල පවතින විදීම

×
මාර්ගයේ ඉන්න කෙනා නිසැකවම ඵලයට පැමිණිලයි මැරෙන්නේ

×
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලට සමවදිමු - විශේෂ දේශනාව අංක 01

×
(ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලට සමවදිමු - 2) අපගේ මුළු ජීවිතයම සීලයක් බවට පරිපූර්ණ කරන්නට..

×
ධර්මයයි ඔබයි අතර පවතින ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය/ ''යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති''

×
තව කොපමණ දුර යා යුතුද? (මාර්ග ඵලයන් තුල සිහිය පවතින ආකාරය)

×
පෘතුජ්ජන සියල්ලෝ සසරට ණය ගැතියි.(කෙලෙස් අපේ සිතේ පවතින ක්‍රමය...)

×
සම්මා දිට්ඨියේ අයිතිකාරයා කවුද? අප වඩන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුලත් අන්තගාමිත්වයක්

×
සතිපට්ඨානය රැගෙන එන චෛතසිකය/සම්මා සතියට හීලෑ වෙන සිත

×
ඔබේ සිතත් සිතිවිලිත්...(විඤ්ඤාණය,මනස,සිත හදුනාගැනීමට කළ විශේෂ දේශනාව)

×
ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ දෘෂ්ටියෙන් නිදහස් වීමද

×

×

×
'' තමන්ව ගවේෂණය කරන සිතකට '' /අවස්ථාව හේතුකරගෙන ද්වේශය හටගන්න අයුරු - (අද්වේශය 04)_Niwan Dakimu

×
''මුනිවරු නිවනටම පෙන්වන සීලය''/ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් ප්‍රාණඝාත සිල්පදය රැකිය යුත්තේ මෙහෙමයි

×
ඔබ භාවනා වඩන්න කලින් මේ ටික දැනුවත් වෙලා ඉන්න

×
කෙලෙස් නැති විට ලැබෙන සෘද්ධි

×
කෙලෙස් නිර්මාණයේ ද්වන්ද සටන

×
කෙලෙස් නිරෝධ කරන්න නම් මේ ශිල්පය දැනගන්න

×
කෙලෙස් වර්ෂාවෙන් නොතෙමීමට වස් අධිෂ්ඨාන කරමු_අයං වස්සාන කාලෝ

×
කේන්තිය නැති කරන්න ක්‍රමයක්.

×
කොටස් තිස් දෙකේ ඉන්න මම ගැන (දෙතිස් කුණුප)

×
ගසත් යට තැන්පත් වෙන්න_කායානුපස්සනාව රුක්කමූලගතෝවා

×
ගැටුන සිතක මෛත්‍රිය වැඩුන ආකාරය

×
ඝාන ප්‍රසාදයේ කර්ම ගනුදෙනුව_නාසය හා බැදුණු විමර්ශණයක්

×
ජීව කාන්දම් ශක්තියේ නිර්මාණය

×
තමා තුලින් දකින ආර්යවරු

×
තමාට තමාවත් නැතිනම් කොහෙද එයාට දරුවෙක් කොහෙද එයාට ධනයක්

×
තවත් ඇයි ප්‍රමාද.....? අප්පටිවිදිත සූත්‍රය

×
චක්ඛු ප‍්‍රසාදයේ ධම්ම ප‍්‍රාසාදය_සසරක් නිර්මාණය කල ඇසින් නිර්වාණය දකින්න

×
චුල්ලපණ්තක මහ රහතන් වහන්සේ පිරිමැදපු කමටහන_චුල්ලසෙට්ඨි ජාතකය

×
තාපසයෙක් හුස්ම රැල්ලෙන් සොයාගත් සන්තෝෂය

×
ද්වේශ සිත හදුනාගත් චිත්තයට මෛත්‍රීය

×
ද්වේශ සිතින්ම නිර්මාණය කරගත් මෛත්‍රී සිත

×
ද්වේශය අතුරුදහන් වුන කයේ විදසුන

×
ද්වේශය කියන අකුසලයේ ඇත්ත ස්වභාවය/බලාපොරොත්තුවට අනුව (අද්වේශය 01)

×
ද්වේශය නැති කරන මෛත්‍රී වාසය

×
ද්වේශය නැති තැන තිඛෙන මෛත්‍රීයේ නිවීම

×
ද්වේශයෙන් ඇවිලෙන සිතක් ගමන් කර යුතු නිවීමේ ආර්ය මාවත

×
ද්වේශය මෛත්‍රියට පරිවර්තනය වෙන සීලය

×
ද්වේශයට දුන් ප්‍රතිකාරය.....මෛත්‍රියෙන් නීරෝගීකම ගැන​

×
ද්වේශයේ වේදනාව_වේදනානුපස්සනාව​ මෛත්‍රී භාවනාව තුල

×
ද්වේශයේ හැසිරීම_ධර්ම සාකච්ඡා

×
දානය තුල තිබුණු සීල සමාධි ප්‍රඥාවෙන්,...විනිවිද යමින් සොයා ගත් සැබෑ දානය

×
දානය තුල තිබුණු සීල සමාධි ප්‍රඥාවෙන්,...විනිවිද යමින් සොයා ගත් සැබෑ දානය

×
දානය තුලින් සෝවාන් ආකල්ප_මග ඵල අවබෝධයට පරිසරය සකසමු

×
දානය දන් දෙමු_දන් දී ඉවර කිරීම නොහොත් අරිහත්වය

×
දැන් මේ ඔක්කොම මොනවද.....? අනුන්ගේ ප්‍රශ්න

×
දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම වෙන වෙනම සිහිය පැවැත්වීම

×
මාර්ගයේ ඉන්න කෙනා නිසැකවම ඵලයට පැමිණිලයි මැරෙන්නේ

×
දෙඇස ගැන තෙඇසින්_ඔබ දකින බලන පෙනෙන ඇසේ කි‍්‍රයාකාරිත්වය

×
ඊලග මොහොතේ රහතෙකු වන සුතමය ඤාණය ලබමු. (සිත ගැන කළ විශේෂ දේශනාව)

×
පරම ප්‍රීතිය ඇති කරවන වර්තමාන බලාපොරොත්තුව... (ධර්ම සාකච්ඡාව) _Niwan Dakimu

×
ඔබත් නිවන් දකින්න වෑයම් කරනවාද..? (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
මීට වඩා පාරමී භූමියක් මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නෑ... (දහම් සාකච්ඡාව)

×
සම්මා දිට්ඨිය ඉපදෙන 'වර්තමාන මොහොත' අවබෝධයෙන් වැඩෙන්නට

×
තථාගත දර්ශනය ජීවමාන වන්නේ ඔබ වඩන ආර්ය මාර්ගය තුලින් බව පෙන්වා දුන් විස්තරාත්මක සාකච්ඡාව

×
ජීවිතයේ ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් වීම, ප්‍රශ්නයක්ද..?(සම්මා දිට්ඨියෙන් දැකිය යුතු ආකාරය)

×
වෙනස් වන සිත (ආස්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය තුලින්...)

×
මාර්ග ඵල මාන්නය... (මග හමුවන 'ඵල' වලට වටිනාකම් නොදෙන්න. /ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
මාර්ග ඵල වලට අනුව නිවන් මාර්ගය වැඩෙන ආකාරය...

×
වර්තමානයේ පවතින සිත දැනගමු

×
තපස් අත්දැකීම්... (උන්වහන්සේ ගසක් යට ගත කළ පළමු දිනය)

×
දුක නිවෙන මග... (දෙවන දේශනාව

×
මේක තමයි මගේ අවසාන භවය... (දහම් සාකච්ඡාව)

×
තමන් වඩන මාර්ගය තුල ජීවත් වෙන රහතන් වහන්සේ... (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
සිතක් නිවෙන්නෙ ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මතාවයක් තුල පමණයි. /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
දැලෙන් නිදහස් වී එම දැලටම අසු වීම...

×
තාපසයෙක් වගේ කල්පනා කරන්න... (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
පරිපූර්ණ නොවුන සම්මා දිට්ඨිය... (ධර්ම සාකච්ඡාව)

×
සිත තේරුම් ගන්න තේරුම් ගන්න සිත හීලෑ වෙනවා

×
ලෝකයේ පැවැත්මට හසු වූ සිතට නොපැවැත්ම පසක් කරවන සම්මා දිට්ඨිය...

×
ලෝකයේ පැවැත්මට හසු වූ සිතට නොපැවැත්ම පසක් කරවන සම්මා දිට්ඨිය...

×
වර්තමාන මොහොත තුල පැවතීම.

×
සෝවාන් ලෝභය සෝවාන් තණ්හාව සෝවාන් දිට්ඨිය

×
මේ දකින දේ ඇත්තක් නොවේ

×
තපස්කම / නිවීමට සිත පුරුදු කිරීම

×
තමන් සෝතාපන්න බව දැනගන්නේ කොහොමද

×
'' මේ දකින දේ ඇත්තක් නොවේ... '' /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
ඉක්මනින් මේ මිනිසත් භවයට අර්ථයක් ලබා ගන්න

×
ඉන්න තැන තේරුම් ගන්න

×
ලෝකයේ ප්‍රශ්න නැත... මට පමණක් ප්‍රශ්න ඇත.

×
මේ ලබපු දුර්ලභ මිනිසත් භවයේදීවත් සසර දුක නිවාගන්න

×
නිවන් මාර්ගය කියන්නෙ ස්වයං අධ්‍යයනයක්... /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
මේ පෘතුජ්ජන ලෝකය එතරම්ම විඩාවක්... එතෙර වන්න උත්සහ කරන්න

×
විපස්සනාව... දෙවන අදියරය

×
නිවනට උපමාවක් නෑ

×
මගේ ප්‍රශ්නය විසඳාගන්නට.., තවම ඹබයක් පමණ මේ කයට සීමා වුනේ නැද්ද.

×
සිත දන්න දේ විනිවිද දකින්න.

×
මෙතනින් එහාට ඇයි මාර්ගය වැඩෙන් නැත්තේ

×
බෞද්ධකම තියෙන්නෙ ධර්මය දන්න එකේ නෙමෙයි, පිළිපදින එකෙයි

×
බලාපොරොත්තු එක්ක යන්න බැරි ගමනක් මේක

×
මම නෙමෙයි දකින්නෙ, සිතයි දකින්නේ...

×
අසිහියෙන් ඉන්න බව දැනගැනීම

×
සිත යනු කුමක්ද

×
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ගමන අවසන් වුන මොහොත

×
ගමන අවසන් කරපු කෙනයි, මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් දන්නෙ

×
රාගය තිබුණොත්... /ධර්ම සාකච්ඡාව

×
අපේ පෘතුජ්ජන ස්වභාවය තමයි කවදාහරි දවසක රහත් වෙන්නෙ

×
තවත් ප්‍රමාද ඇයි..? (තවමත් නිවන් නොදකින්න අපට වැරදුණු තැන)

×
අපට සිද්ධ වෙන්නෙ සිද්ධ වෙන්ඩ තිබුණ දේ

×
තමන් සෝතාපන්න බව දැනගන්නේ කොහොමද

×
ලෝකයට අපි මොනවද දෙන්නෙ, ඒක තමයි අපටත් ලැබෙන්නේ..

×
වර්තමානයේ මාර්ග ඵල රහතුන් වැඩ සිටිනවාද..

×
දැක්කොත් දැක්කාම පමණයි. එතනින් එහාට එයා ඉපදෙන්නෙ නෑ

×
අපේ ගෙදර පුරාවටම තියෙන්නෙ නිවන පෙන්වන කමටහන්

×
හුස්ම රැල්ලේ වේගය කමටහන කර ගත් භාවනා යෝගියා. (ආනාපානාසතියෙන්...)

×
සෝවාන් ශ්‍රාවකයෙකු උදෙසා උන්වහන්සේ කළ සාකච්ඡාව

×
තමන් දෙස පමණක් දකින්න..

×
'' ධම්ම මාන්නය '' (මට නොපෙනුන මගේ මාන්නය...)

×
කමටහන තේරුම් නැති තාපසයා..

×
මමත් සිහියත් අතර වෙනසක් නෑ

×
බුදුවරු දෙසන ඒ දාර්ශනික නිවන් පණිවිඩය

×